• Seating – Dr. Jagdish N. Pol – Director, Mr. Avinash Nashikkar
  • Standing 1st row – Mrs. Nilam Ranavare, Mrs. Aarti Kondhalkar, Ms. Ketaki Sawant, Mrs. Bhakti Thakur, Mrs. Pallavi Patil, Mrs. Kirti Kulkarni, Mrs. Sushila Phale
  • Standing 2nd row – Mr. Umesh Panchagam, Mr. Bharat Salunkhe, Mr. Gaurav Paygude, Mrs. Jayashree Kale, Mrs. Madhura Chiplunkar
  • Standing last row – Mr. Nilesh Jadhav, Mr. Somnath Kale, Mr. Navnath Sargar, Mr. Iliyas Bagwan

Assistant Administrative Officer

Mr. Avinash Nashikkar

Mr. Avinash Nashikkar